Rain

24h rain

Rain last 30 days

weewx v 4.5.0b2